lördag 18 november 2017

Schack för nybörjare

Vilken fantastisk pedagog! Visst får man lust att spela schack - men också att lära sej förklara saker så här tydligt och bra. Vad han måste ha tränat!

torsdag 16 november 2017

Motioner till Liberalernas landsmöte i Västerås 17-19 november 2017

G52. Justering av abortgränser
Andreas Holmberg, Hudiksvall

Förslag till landsmötesbeslut: 
1. att vårt parti Liberalerna ska verka för att abort pga. Downs syndrom eller gomspalt eller andra icke direkt livshotande handikapp eller missbildningar blir lika förbjudet efter v. 18 som abort av s.k. normala foster. 
2. att Liberalerna i andra hand verkar för att abortgränsen för alla slags foster höjs till v. 22 (alltså fram till den vecka då foster med Downs syndrom i dag får avlivas). 

Det är inte rimligt att som liberal att hävda allas lika värde, oavsett handikapp, kromosomer m.m., och samtidigt göra sådan skillnad på vid vilken ålder människofoster fridlyses. Fosterdiagnostik är ju i sig självt knappast värre än t.ex. 4-årskontroller, men tillsammans med vår välmenta abortlag från 1975 samt nu rådande abortpraxis (särskilt vad gäller foster som diagnosticerats med en kromosom extra) tycks den nu leda till en form av s.k. rashygien, precis som i Danmark.
  Utvecklingen är kanske svår att helt hejda politiskt, men staten borde åtminstone låta bli att peka ut foster med Downs syndrom (eller gomspalt!) som mindre skyddsvärda, vilket uppenbarligen sker när inte också dessa fridlyses efter vecka 18.G53. Samvetsfrihet inom vården 
Andreas Holmberg, Hudiksvall 

Förslag till landsmötesbeslut: 
1. att vårt parti Liberalerna ska låta utreda förutsättningarna för större samvetsfrihet för vårdpersonal i frågor som rör liv och död, med tanke inte bara på abortfrågan utan också på aktuella förslag, också från liberalt håll, om dödshjälp. 

I Frankrike får foster med Downs syndrom (och andra handikapp) avlivas ända fram till födseln (se t.ex. P1 dokumentär 11/11 2015). I Storbritannien finns enligt uppgift en liknande praxis. Å andra sidan har personalen där samvetsfrihet och slipper medverka vid sådana ingrepp. I Norge finns en liknande abortlag som i Sverige, men där har personalen större samvetsfrihet än här och ingen behöver förutsätta att just den barnmorska som förlöser deras barn också sysslar med avlivning av foster. Som jag uppfattar det verkar flera för oss till synes motstridiga intressen där gå att förena, till fördel för alla parter. Tillgången på barnmorskor kan bli bättre även här i Sverige utan att tillgången till lagliga och säkra aborter därför behöver bli sämre.
  Nu handlar ju frågan om samvetsfrihet inom vården inte bara om aborter. Frågan om dödshjälp är aktuellare än någonsin, och en bred utredning om förutsättningarna för (och gränserna för) samvetsfrihet inom vården vore i det sammanhanget mycket lämplig. För om vi får en lag om dödshjälp – t.ex. liberalen Barbro Westerholm har ju krävt ökade möjligheter till sådan – ställs ju samma fråga som 1975 på sin spets: måste hela den aktuella vårdpersonalen vara beredd att ”ställa upp”? I förarbetena till 1975 års abortlag förutsattes tydligen en vittgående samvetsfrihet, som dock aldrig, som i t.ex. Norge, lagfästes. Men som ändå, av otaliga vittnesbörd att döma, tillämpats i decennier på många håll i Sverige. Tycks dödshjälpsfrågan (ännu) för hypotetisk, så är abortfrågan i sig själv alldeles tillräckligt viktig och aktuell för en utredning om varför den samvetsfrihet som i denna fråga tillämpas i Norge, och som i praktiken länge tillämpats även här i Sverige, nu framställs som så omöjlig och så hotfull.J18. Återställande av könsbegrepp 
Andreas Holmberg, Hudiksvall 
Förslag till landsmötesbeslut: 
1. att Liberalerna verkar för att de subjektiva könsbegreppen från 1 juli 2013 avskaffas, så att begreppen ”man och kvinna” åter motsvarar ”hane och hona” och så att den som föder sitt barn återigen definieras som barnets mor och inget annat, oavsett vad hen subjektivt upplever sig som 
2. att om ovanstående yrkande inte går igenom, Liberalerna i så fall verkar för att alla återstående Mödravårdscentraler byter namn till Barnmorskemottagningar eller liknande, eftersom alla barn, om de queera könsbegreppen består, ju inte längre kan sägas vara födda av mödrar. 

Eftersom varje ifrågasättande av människors upplevda könstillhörighet tydligen alltid uppfattas som kränkande, och eftersom jag inte åter vill dra på mig reprimander från partistyrelsen, avstår jag den här gången från mer utförliga motiveringar. Tänkande människor torde ändå förstå varför jag som förälder återkommer med denna motion. Jag har inte gått med på att våra skolor i liberalismens namn ska avstå från att lära ut en enstaka jungfrufödelse bara för att de i stället i liberalismens namn ska lära ut att det i alla tider funnits barn som fötts av karlar (i kvinnokropp visserligen). Och jag vill inte låta Sverigedemokraterna och avgrundshögern ensamma stå för tesen att endast kvinnor kan föda barn – det vore att ge dem ett smashläge de inte gjort sig förtjänta av.M22. Frikoppling av alla trossamfund från de politiska partierna 
Andreas Holmberg, Hudiksvall IngMarie Bohmelin, Sundbyberg Peter Sedlacek, Umeå 
Förslag till landsmötesbeslut: 
1. att vårt parti Liberalerna tydligt ska ta ställning för principen att politiska partier, och särskilt våra tilltänkta regeringspartner, inte ska vara med och styra ideella organisationer och trossamfund, som t.ex. Svenska kyrkan 

Det är bra att Liberalerna som parti nu försöker hålla sig undan inblandning i trossamfunds inre angelägenheter, även Svenska kyrkans. Trots att den urkyrkliga symbolen fisken väl för överskådlig framtid också förknippas med ”Folkpartiet”, här i Sverige åtminstone, upplever vi att viljan till uppbrott från ohemul inblandning i kyrkans styrelse varit ärlig och uppriktig. Vår allianskamrat Centerpartiet, som annars har klar blick för olämpligheten av statlig inblandning i exempelvis företagsamhet och ideell sektor, tycks dock helt sakna sinne för det ur liberal synvinkel skandalösa att politiska, ja, t.o.m. statsbä- rande och till namnet okonfessionella partier engagerar sig i ett visst kristet trossamfund. (Samtidigt som Socialdemokraterna upprörs över skolor med konfessionella inslag, saknar de uppenbart förståelse för upprördheten över icke-konfessionella partier som favoriserar, eller möjligen saboterar, ett visst samfunds kyrkliga arbete). Liberalerna borde inte bara passivt konstatera att somliga politiska partier inte följer vårt goda exempel och drar sig ut ur den s.k. kyrkopolitiken, utan öppet gå ut mot oskicket att politiska partier sysslar med sådant som politiska partie

onsdag 1 november 2017

Trattisrapport

Än är svampsäsongen tydligen inte slut. I fredags hittade jag ett 40-tal trattisar nära Sjöbyttebäcken, och i söndags morse hittade jag 5 stora gula kantareller och ca 15 trattkantareller 1 km från stiftsgården i Undersvik. Fina och till synes oberörda av ett par frostnätter. Måste nog ta en novemberpromenad i skogen också - idag har det regnat så fint!

[Uppdatering: Även fredag den 3 november fanns det trattkantareller i skog och mark - dagens skörd hänger nu på tork i köket hos svärmor i Gävle]

tisdag 31 oktober 2017

Min konfirmationsbibel fyller 100 år

Idag för 100 år sedan togs 1917 års bibelöversättning emot under högtidliga former i närvaro av både kungen Gustav V och ärkebiskop Nathan Söderblom.

Angående språket i 1917 års bibel (KB1917) skriver akademisekreteraren Karl Ragnar Gierow en mycket intressant essä här.

Däremot är Frans G Bengtssons huvudlösa kritik i "Kapitlet om Jehu" (ur Silversköldarna 1931) ingenting att bry sej om. Tycker att den utgör ett prov på just den dilettantism han tillvitar bibelkommissionen.

Många bibeltexter är pregnantare i såväl Karl XII:s bibel som Bibel 2000. Men följande texter tycker jag blev bäst översatta i 1917 års bibel (med hjälp av den första bevisade jag i högstadiet att mitt norrbottniska "vart" var lika riktig svenska som det "blev" som fröken ersatt det med):SKAPELSEN 

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet. Och Gud sade: »Varde ljus»; och det vart ljus. Och Gud såg att ljuset var gott; och Gud skilde ljuset från mörkret. Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det vart afton, och det vart morgon, den första dagen. 


DEN GODE HERDEN 

En psalm av David.
HERREN är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar; han för mig till vatten där jag finner ro, han vederkvicker min själ; han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull. Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag intet ont, ty du är med mig; din käpp och stav, de trösta mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn; du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet allenast och nåd skola följa mig i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i HERRENS hus, evinnerligen. 


JESAJAS JULPROFETIA ¨

Det folk som vandrar i mörkret skall se ett stort ljus; ja, över dem som bo i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart. Du skall göra folket talrikt, du skall göra dess glädje stor; inför dig skola de glädja sig, såsom man glädes under skördetiden, såsom man fröjdar sig, när man utskiftar byte. Ty du skall bryta sönder deras bördors ok och deras skuldrors gissel och deras plågares stav, likasom i Midjans tid. Och skon som krigaren bar i stridslarmet, och manteln som sölades i blod, allt sådant skall brännas upp och förtäras av eld. Ty ett barn varder oss fött, en son bliver oss given, och på hans skuldror skall herradömet vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader, Fridsfurste. Så skall herradömet varda stort och friden utan ände över Davids tron och över hans rike; så skall det befästas och stödjas med rätt och rättfärdighet, från nu och till evig tid. HERREN Sebaots nitälskan skall göra detta.


JOHANNESPROLOGEN 

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till, som är till. I det var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har icke fått makt därmed.

tisdag 24 oktober 2017

Imorgon killsnack!

Nu blir det #metoo-snack med killarna! Alltid (tyvärr) ett aktuellt ämne. Kom inte och säg att vi inte åter och åter under hela vår uppväxt tillsagts hur viktigt det är att behandla andra - inte minst tjejer - med respekt. Det är praktiken som åter och åter fallerat, med eller utan alkohol.

Vi tar det ett varv till. Nu med ännu större pinsam dokumentation att utgå ifrån och (förhoppningsvis) ännu större medvetenhet. Men "från snack till verkstad" är nog vad som mest av allt behövs nu.

Och ändå kan vi inte undvara snacket. Inte vi killar heller. (Allraminst vi).

fredag 20 oktober 2017

För 14 år sedan kom snön idag!

För 14 år sedan, när vi var nyinflyttade till Hälsingland och Bollnäs, kom den första snön idag! Det blev 20 cm och för min del 50 km på skidor under de 12 sista dagarna i oktober! Dylik oktoberskidåkning hade jag aldrig ägnat mej åt ens i norrbottniska Luleå! Jag insåg att vi hade flyttat till det verkliga vinterparadiset.

Sedan smälte alltsammans bort i november. Sic transit gloria mundi!

Vi hade i varje fall 3 minusgrader i morse.

Årets sista trattisar och några rödgula trumpetsvampar togs in under eftermiddagen. De tål någon enstaka frostnatt med upptining - men sen börjar de ruttna.

F.ö. hoppas jag att det blir många bra killsnack nu.

måndag 16 oktober 2017

Fruktansvärt i Mogadishu - men bra att det i varje fall blev en nyhet

Över 300 döda i sprängdåd i Somalias huvudstad. Ett fruktansvärt terrordåd även med somaliska mått mätt. Ett helt hotell pulvriserat. "Den kraftigaste och dödligaste attacken i Somalias historia". Eller även mätt med det mått vi européer brukar använda på dåd utanför västvärlden. Bra att det blev en rejäl nyhet även här, men så oerhört tragiskt att det inträffade. I detta land som försöker resa sej efter decennier av krigs- och terrorhärjningar.

tisdag 10 oktober 2017

Jesus, Che Guevara och Martin Luther KingJag brukar skoja med folk som tyckt sej se Jesus i diverse skuggbilder och annat: "Är du säker på att det inte var Che Guevara?" Och när Dietrich Bonhoeffer blev tillfrågad om hur Jesus såg ut, brukade han svara: "Han såg väl ut som en vanlig människa, som Adolf Hitler ungefär." (Jo, titta på bilder av Hitler när han förtjust leende klappar småbarn som kommer med blommor, så förstår du).

Det finns förstås vissa viktiga skillnader mellan Hitler och Jesus. Liksom mellan Che Guevara - som f.ö. var generationskamrat med Martin Luther King och blev lika gammal eller ung som han - och Jesus. Ändå funkar Che Guevara fortfarande som ikon i kretsar betydligt större och mer accepterade än Hitlers fan-club.

Men den kulten bör verkligen ifrågasättas, så här 50 år efter att Che sköts ihjäl i Bolivia. Han utvecklade enligt egen utsago en blodtörst och fick många - även demokratiska socialisters - liv på sitt samvete. Ändå kan man absolut säga att han var villig att riskera - och offra - sitt eget liv för att sprida revolutionen över världen och i första hand Sydamerika. Men vad hjälper offervilligheten och passionen för de fattiga om metoderna är vidriga?

Martin Luther King var generationskamrat till Che Guevara och blev lika gammal - eller ung. Nästa år är det 50 år sedan han sköts ihjäl.

måndag 9 oktober 2017

Samtal med Nordiska Motståndsrörelsen

Det finns goda skäl att neka Nordiska Motståndsrörelsen demonstrationstillstånd, särskilt vid stora folksamlingar som bokmässan i Göteborg och särskilt på judiska försoningsdagen. Tycker att rörelsen är fullt jämförbar med IS. Samtidigt kan de ju - som "förövningen" visade och som de lovat att göra i fortsättningen - sticka upp och visa sitt fula tryne på allmän plats när de finner det lämpligt, utan tillstånd men med stöd av den allmänna demonstrationsrätten.

Och visst är det knepigt när de som vid Hudiksvalls marknad bara står stilla och håller sin fana med den visserligen SS-belastade tyrrunan. Inte hojtar så mycket som "Landsförrädare" eller klistrar "Reserverad för landsförrädare" på lyktstolparna. Visst är det otäckt ändå, visst känner t.o.m. jag mej hotad (och vad ska då inte t.ex. judar känna), men onekligen var själva uppenbarelseformen rätt fredlig här i Hudiksvall.

Jag pratade med en av dem under parollen "känn din fiende". Han sa sej klart och tydligt vara emot demokrati. Det var ju ärligt åtminstone (men inte roligare för det). Fast han var samtidigt för folkstyre, vilket först kunde te sej som en form av språklig purism (demo-krati betyder ju folk-styre på grekiska), men man kunde ju ana vilka han räknade som "folk". Det fick mej att tänka på hur åtskilliga kommuniststater kallat sej "folkdemokratier" och APK-tanten i Norrbotten som sa: "Nån slags diktatur måste man ju ha - och då är det väl bättre med proletariatets diktatur än kapitalets."

Kanske jag är avtrubbad efter min uppväxt i norr. Men jag har hittills varit mycket böjd för att tillåta ganska mycket i den vägen - även om det känts just landsförrädiskt - och har aldrig trott på tyskarnas (i o f s historiskt begripliga) idé om att t.ex. förbjuda förnekelse av Förintelsen. Kan man förbjuda folk att vara knäppa? Samtidigt måste ju hot och trakasserier mot politiker, journalister, judar, homosexuella - NMR river tydligen med förtjusning ner Pride-flaggor - slås ner på med kraft. I vilken utsträckning utgör då NMR:s blotta uppenbarelse (eller IS/Daeshs) ett sådant kriminellt hot?

Svår fråga. Att tillåtas organisera sej utan att tillåtas visa upp sej blir ju en chimär, ungefär som åsiktsfrihet utan yttrandefrihet. Men vi måste hursomhelst ta ett samlat grepp nu på våra terror- och revolutionsorganisationer och inte ge vissa något slags "carte blanche" mer än andra.

lördag 7 oktober 2017

Trattisar från igår färska och på tork

Trattkantareller är ett av många tacksägelseämnen på tacksägelsehelgen. Den som skulle vara allas vårt "Thanksgiving" - hela Sveriges skördefest. Chesterton skriver: "Ateistens svåraste ögonblick är när han känner sig riktigt, riktigt tacksam - och inte har någon att tacka."

Svampar sprider f.ö. ett försonande skimmer över de regnigaste somrar. Sedan jag i vuxen ålder blev ivrig svampplockare kan jag glädja mej åt både torra och soliga (badvänliga!) OCH blöta och regniga (svampvänliga!) somrar.Andreas Holmbergs foto.