fredag 30 oktober 2015

Vårt liberala parti uppfattar det inte som konstigt att politiska partier och deras avläggare är med och styr ett trossamfund

Så här skriver partistyrelsen inför årets landsmöte i Stockholm (riksdagshuset 20-22 november):

Frågor om Svenska kyrkans förhållande till staten berörs i två motioner. Motionären bakom motion D84 vill att de politiska partierna inte ska ställa upp (under partibeteckning) i val inom Svenska kyrkan. I motion D85 [min motion, bloggarens anm.] föreslås att kyrkoavgiften och avgiften till trossamfund ska bli föremål för ett uttryckligt godkännande, rent praktiskt genom att Skatteverket inför en persons artonårsdag skickar en fråga till dem, som genom dopet blivit medlemmar i Svenska kyrkan eller annat samfund, om de vill fortsätta vara medlemmar och därför betala medlemsavgiften. Partistyrelsen vill här påminna motionärerna om att en hel del av de särlösningar som uppstod vid skiljandet av Svenska kyrkan från staten, var en följd av att den före detta statskyrkan hade ett konstitutionellt trumfkort, i och med att lagen uttryckligen stadgade att ett villkor för att upplösa banden var att kyrkan kunde samtycka till det. Det var dessutom en grundlagsfråga, vilket innebar att en bred politisk uppgörelse eftersträvades. I det läget var det rimligt att acceptera att uppgörelsen innebär en del sådana saker som ett liberalt parti kanske inte hade medverkat till, om situationen varit annorlunda. Men Folkpartiet Liberalerna har accepterat dessa, till exempel att en grunden privat organisation kan få hjälp av en myndighet med insamlandet av ”medlemsavgiften”. Ett skäl till det, är att denna möjlighet åtminstone inte enbart är förbehållen den före detta statskyrkan, utan även är öppen för de godkända trossamfund som så önskar. Det framstår i partistyrelsens ögon fortfarande som en rimlig och acceptabel kompromiss. När nu Svenska kyrkan väl är en privat organisation, förefaller det som ett avsteg från principen att hålla den åtskild från staten, om riksdagen skulle inskrida för att förbjuda andra privata organisationer, partierna, att använda sina varumärken i Svenska kyrkans interna val. Den frågan bör rimligen å ena sidan partierna besluta om själva, och å andra sidan ytterst avgöras av de regler och principer som Svenska Kyrkan antar. Folkpartiet Liberalerna har på en rad landsmöten fattat och bekräftat beslutet att för egen del inte kandidera som parti med partibeteckning. Det finns i stället en privat nomineringsgrupp inom Svenska Kyrkan som består av kyrkligt engagerade folkpartister men under en egen partibeteckning som inte har med Folkpartiet Liberalerna att göra. Partistyrelsen ser inga skäl att ändra på denna ordning. Motion D84 och D85 bör med detta anses besvarade.

Detta var motionen partistyrelsen yttrade sej om:

D84. Skilj Svenska kyrkan från staten – på allvar 
Andreas Holmberg, Hudiksvall

Förslag till landsmötesbeslut:
att Folkpartiet verkar för att Svenska kyrkan på allvar skils från staten, dvs. att de politiska partierna på allvar skils från trossamfunden.

Omkring 15 år efter den påstådda skilsmässan från staten styrs Svenska kyrkan fortfarande av politiska partier som Socialdemokraterna och Centerpartiet, Sverigedemokraterna inte att förglömma. Detta är fullständigt orimligt! På landsmötet 2011 i Karlstad hävdade Folkpartiledningen att varje samfund måste få besluta om hur det vill styras, och att det därför var OK att Svenska kyrkan till stor del styrs av politiska partier. Så om även Katolska kyrkan och min hustrus Equmeniakyrkan ville – och fick! – bli styrda av politiska partier, skulle detta inte vara ett problem för ett liberalt parti? Särskilt vår allianskamrat Centerpartiet, som också säger sej vara ett liberalt parti, och som i företagsfrågor har klar blick för olämpligheten av politikerstyre, skämmer ut oss alla genom att också inför kyrkovalåret 2017, då vi ska fira 500-årsminnet av Luthers reformation, vilja stå kvar som nomineringsgrupp till kyrkomötet. Jag finner inte att detta är vare sej Centerpartiets eller Svenska kyrkans ensak, utan ett uppenbart missförhållande som Folkpartiet aktivt bör bekämpa. Politiska partier, och allra minst borgerliga, nominellt liberala partier, bör inte sitta i styrelsen för ideella organisationer som t.ex. trossamfund. Så länge de gör detta är det aktuella samfundet inte på allvar skilt från staten – och de aktuella partierna inte på allvar okonfessionella.

onsdag 28 oktober 2015

Samvetsfrihet inom vården är ingen hjärtefråga för vårt liberala parti

"Samvetsfrihet borde vara en liberal hjärtefråga" skrev fil. dr. Eli Göndör i Expressen 30/12 2014. Men så här skriver Folkpartiet liberalernas partistyrelse om min motion om samvetsfrihet inom vården:

I motion L45 föreslås en formulering till partiprogrammet som tydliggör att så kallad samvetsfrihet vad gäller abort inte ska införas. Motion L46 [min motion, bloggarens anm.] menar tvärtom att Folkpartiet Liberalerna bör verka för så kallad samvetsfrihet vad gäller aborter och dödshjälp. Partistyrelsen vill därför markera att Folkpartiet Liberalerna värnar aborträtten och kvinnans rätt att själv fatta beslut om att göra abort. Kvinnan har, enligt svensk lagstiftning, rätt att själv besluta om abort till och med den artonde graviditetsveckan. Efter det får abort endast utföras om Socialstyrelsen har gett tillstånd baserat på att synnerliga skäl föreligger. Socialstyrelsen får inte ge tillstånd till abort om fostret antas vara livsdugligt utanför livmodern. Samma regler gäller oavsett vilket skäl kvinnan har till att vilja göra abort. Partistyrelsen anser inte att det bör införas någon form av samvetsklausul för vårdpersonal. Det vore mycket märkligt om lagstiftaren skulle tillåta ett ingrepp, men samtidigt antyda att det är så moraliskt tveksamt att vårdpersonal inte behöver befatta sig med det. Alternativet vore en lagstadgad rätt för vårdpersonal att slippa delta i vilka procedurer som helst som de själv har en stark övertygelse kring. Det vore också en märklig ordning, och skulle troligen skapa problem i organiseringen av vården. Som anförs i motion L45 visar erfarenheten från länder som har samvetsklausuler att aborträtten urholkas, då det kan bli svårt att hitta läkare och kliniker som vill utföra aborter. Även i ett land som Sverige där aborträtten är allmänt accepterad och få torde åberopa någon form av samvetsklausul, kan väntetider förlängas och patientsäkerheten äventyras. Det torde inte vara någon överraskning för någon som överväger att arbeta med gynekologi eller förlossningsvård att aborter är en del av arbetet. Det är arbeten som också innebär att man ska kunna möta kvinnor som genomgått en abort på ett respektfullt sätt. Kan man inte göra det bör man välja ett annat arbete. Partistyrelsen vill dock värna ambitionen att hålla partiprogrammet på en principiell nivå, och anser att den befintliga formuleringen, ”Kvinnan har rätt att bestämma över sin kropp. Aborträtten ska värnas och Sverige verka internationellt för att rätten till abort erkänns som en del av de mänskliga rättigheterna”, är tillräckligt tydlig. Folkpartiet Liberalernas politik är mer än det som står i partiprogrammet. Med detta bör motion L45 anses bifallen med vad partistyrelsen anfört och motion L46 avslås.

Så här skrev jag i motionen:

L46. Samvetsfrihet inom vården 
Andreas Holmberg, Hudiksvall

Förslag till landsmötesbeslut:
1. att Folkpartiet Liberalerna ska verka för att den samvetsfrihet inom vården, som förarbetena till nuvarande abortlag förutsatte och som tillämpas i bland annat Norge, också ska garanteras i svensk lagstiftning 
2. att Folkpartiet Liberalerna till att börja med ska kräva en ordentlig genomlysning av såväl samvetsfrihetens konsekvenser som den uteblivna samvetsfrihetens, inte minst med tanke på svårigheten att nyrekrytera barnmorskor och möjligheten att även Sverige inför dödshjälp. 

Folkpartiets ledning hörde tyvärr till de partiledningar som reagerade kraftigt negativt på Kronobergs landstingsfullmäktiges modesta intention att utreda frågan om samvetsfrihet i vården, bland annat mot bakgrund av barnmorskan Ellinor Grimmarks önskan att kunna arbeta som just barnmorska utan att behöva delta i aborter som inte utförs av tvingande skäl som t.ex. fara för moderns liv. (Avlivningar av foster med Downs syndrom kan ju knappast ses som direkt medicinskt motiverade). Trots hänvisningar till att samvetsfrihet inom vården på åtminstone detta område redan tillämpas i bland annat vårt grannland Norge, där Grimmark också fick anställning, och trots att jur. professor Reinhold Fahlbeck påvisat att en dylik samvetsfrihet förutsätts inte bara i Europakonventionen utan även i förarbetena till vår egen abortlag, framställs samvetsfriheten regelbundet som nära nog lika omöjlig som orimlig, och jämförs med högst fiktiva brandmän som av samvetsskäl inte vill släcka bränder eller vårdpersonal som av samvetsskäl inte vill vårda invandrare.

Men Folkpartiet måste ta frågan om samvetsfrihet inom vården på betydligt större allvar än så, både med tanke på den accelererande rashygien som abortlagen i dag utnyttjas till (jag tänker särskilt på uppspårningen och avlivningen av foster med Downs syndrom, men även på de allt större möjligheterna till generell fosterdiagnostik) och med tanke på möjligheten att även Sverige likt Nederländerna inför olika former av dödande i åldringsvården. Barnläkare som av samvetsskäl inte vill utföra medicinskt omotiverade omskärelser på nyfödda pojkar behandlas just nu av våra partiföreträdare, t.ex. Bengt Westerberg, med betydligt större respekt än gynekologer och barnmorskor som inte vill döda bara något halvår yngre individer. Men som fil. dr Eli Göndör skrev i Expressen 30/12 2014: Samvetsfrihet borde vara en liberal hjärtefråga

tisdag 27 oktober 2015

Så partistyrelsen tror fortfarande att vissa karlar kan föda barn?

Så här kommenterar Folkpartiet liberalernas partistyrelse min motion om återställda könsbegrepp:

Partistyrelsen Motion K36 menar att Folkpartiet Liberalerna ska verka för att ”könsbegreppen återställs så att våra barns och ungdomars könsidentitet och jämställdhetens landvinningar inte rubbas genom läran om barnafödande män”. Partistyrelsen delar inte motionärens uppfattningar och anser nu, liksom vid tidigare tillfälle då motionären väckte en motion med likartad frågeställning, att en del av de ordval som motionären gjort är beklagliga och uttrycker nedsättande värderingar om andra personer. Motionen innehåller dessutom en hel del polemik mot förslag som ingen framfört och överdrifter av olika slag. Partistyrelsen finner ingen anledning att ändra ståndpunkt och föreslår landsmötet att motion K36 avslås.

Nedan återges motionen som numrerades K36. Jag tycker det vore klädsamt om partistyrelsen talade om vilka ordval som "är beklagliga och uttrycker nedsättande värderingar om andra personer". För att jag använder ordet "tvångsföreställningar" eller? "Identitetsstörningar" talar ju t.o.m. Socialstyrelsen om, "könsidentitetsstörningar" t.o.m. Och sedan i somras tror ju inte Pride-ikonen Vanessa Lopez längre att till synes fullt välskapta människor alls kan vara födda i fel kropp. Är det också "beklagligt" och "nedsättande" mot andra personer, t.ex. mot dem som fortfarande tror sej vara födda i fel kropp?

Och "en hel del polemik mot förslag som ingen framfört" kan jag verkligen inte hitta. Möjligen en mening: "Vi får väl då börja tala om Födravården istället för Mödravården och avskaffa de könsskilda omklädningsrummen." Men det är ju en enkel konsekvensanalys, inte polemik mot något förslag, annat än det som ledde till de nya könsbegreppen från 1 juli 2013. Varför ska vi sedan ha kvar den heteronormativa och könsstereotypa uppdelningen av våra omklädningsrum? Toaletter diskuteras ju hela tiden, men varför inte ta den kalvande tjuren vid hornen?

Så här skrev jag alltså i min motion:


K36. Återställda könsbegrepp

Jag yrkar
att Folkpartiet liberalerna verkar för att könsbegreppen återställs så att våra barn och ungdomars könsidentitet och jämställdhetens landvinningar inte rubbas genom dogmen om barnafödande män.

Sedan den 1 juli 2013 har vi, bl.a. på Folkpartiets tillskyndan, nya könsbegrepp i Sverige. Begreppen man och kvinna motsvarar inte längre begreppen hane och hona för arten människa, utan har blivit psykosociala och subjektiva snarare än biologiska och objektiva. En skillnad mellan juridiska och biologiska könsbegrepp har uppfunnits (vad nu "juridiskt kön" skilt från det biologiska skulle innebära), och frågan är om inte piratpartiets förslag att helt slopa de juridiska könsbegreppet hade varit mer konsekvent. Istället för ett mycket litet antal personer med missbildningar och/eller identitetsstörningar riskerar vi att få en hel generation med störd könsidentitet. För om t.o.m. män kan föda barn, hur ska min dotter då någonsin kunna bli säker på att hon är kvinna? Eller om t.o.m. kvinnor kan bli trebarnspappor, hur ska då mina pojkar någonsin kunna bli säkra på att de är män? Dessutom blir queerdogmatiken självförgörande i jämställdhetshänseende, för, som bl.a. Thomas Gür konstaterat (SvD 12/5 2014), blir könsbegreppet lika svåranvänt som rasbegreppet i medicinska och kvoterande sammanhang om båda är lika luddiga. Vi får väl då börja tala om Födravården istället för Mödravården och avskaffa de könsskilda omklädningsrummen.

Nej, med all respekt för personer som upplever sej vara födda i fel kropp: vi kan inte dribbla med könsbegreppen hur som helst bara för att tillgodose alla sorters tvångsföreställningar, identitetsstörningar eller akademiska queerdogmer. Lika lite som vi lär våra barn att tjurar kalvar och hingstar fölar ska vi lära dem att somliga barn historien igenom är födda av karlar. Som parti med särskild tonvikt på utbildningsfrågor måste vi också kunna se när det är dags att erkänna ett misstag. Det räcker inte att likt 2011 läxa upp motionären för usel, oliberal människosyn. Jag vill nämligen inte tvångssterilisera någon, vare sej då eller nu, möjligen "tvångsbenämna" mammor mammor och pappor pappor. Och det kan rimligen inte vara mer oliberalt än att jag f.n. tvångsregistreras som den 45-åring jag inte vill vara och inte känner mej som.

Vilka monster är det som tänder eld på flyktingboenden?

Att tutta eld på flyktingboenden - eller på annat sätt vandalisera dem - är verkligen monstruöst, särskilt om folk har hunnit flytta in men även om de fortfarande står tomma. Vilket hat det står för, och vilken skräck det sprider!

Jag minns en tältvecka i Österrike, där jag hela tiden drömde mardrömmar om att någon försökte tända eld på tältet. Eller en vecka i lumpen där vi hela tiden fick höra att vi när som helst under natten kunde drabbas av eldöverfall. Hur gick det då med sömnen? Inte alls bra - och då var det ju ändå inte på riktigt...

Det sorgliga är ju att "monstren" är människor med hjärta och hjärna. Synd att det inte märks.

torsdag 22 oktober 2015

Tack, Jonas Gardell!

Gardell sätter ord på människovärdet med anledning av vansinnesdådet på skolan i Trollhättan:
Så ofattbart, så outsägligt sorgligt.

onsdag 21 oktober 2015

Galna kor kan ni vara själva, ni på Aftonbladet!

Håller denna gång med Siewert Öholm fullständigt (också i hans positiva bedömning av Lena Mellins politiska analyser). Aftonbladets ledarredaktion har på sistone fullständigt spårat ut - vad man än tycker om KD:s politik. (T.ex. tycker jag inte alls bra om att DÖ spräcktes, en överenskommelse är en överenskommelse och Ebba Busch Thor borde ha ställt kabinettsfråga!).

Jfr artiklarna Gillade ni olika, Aftonbladet och Hoppfullt för KD när Aftonbladet ser rött.

Bränna flyktingförläggningar är ett terroristbrott

Jag brukar inte svära. Men vad fan håller dom på med som bränner planerade eller aktiverade flyktingförläggningar? Det finns verkligen inga ursäkter, inte att man tycker att vi tar emot för många flyktingar eller att politiken är fel på något annat sätt. Det är fruktansvärt brott, i sammanhanget och sammantaget ren terrorism. (Visst kan det inträffa brandolyckor också på en flyktingförläggning - jämför moskébranden i Eskilstuna - men nu händer det uppenbarligen också saker som inte bara är olyckor. [Tillagt 21/10: Se även Elisabeth Sandlunds kommentar i Dagen].

Sen tycker jag däremot inte att tillfälliga uppehållstillstånd (5 år i taget eller liknande) är liktydigt med terrorist- och hatbrott eller ens anstiftan till sådana. Inte heller utvisning av dem som faktiskt inte har asylskäl är i sej något övergrepp. Fri invandring har ju inget riksdagsparti på programmet och då får vi väl stå för det också?

Det finns många (bra) argument för permanenta uppehållstillstånd för flyktingar. Trygghets- och integrationsfördelar inte minst. Men ska en generös asylpolitik - som jag tycker vi ska ha - och acceptansen för den hålla i längden måste vi åtminstone kunna diskutera även tidsbegränsningar.
Och blir det diktatur och/eller krig i Sverige kommer jag inte att kalla Finland, Italien eller Turkiet för rasister om jag och min familj "bara" får vara där i 5 eller 10 år eller tills flyktskälet faktiskt är överspelat. Även om mina barn skulle ha lärt sej finska eller italienska på kuppen och både jag och min fru fått arbete.

Jag lovar.

Men som sagt - att bränna flyktingförläggningar är inget argument för något över huvud taget. Det är ett kusligt brott som det inte finns några ursäkter för. Terrorister som Peter Mangs har redan skrämt alldeles tillräckligt många.

F.ö. håller jag verkligen med Elisabeth Sandlund på Dagen och Matilda Molander på DN om att det allt bredare användandet av biståndsbudgeten till flyktingmottagande i Sverige är oanständigt och osolidariskt.

lördag 17 oktober 2015

Man tager det man haver...

Bågskyttetävling och brittsommar

Dottern har just avhämtats till en bågskyttetävling i Sundsvall. Hon gillar skyttet i sej men lägger även in en dimension av rollspel - tänker sej att hon är något av Susan i Narniaböckerna eller Legolas i Sagan om ringen. Tyvärr missar hon dagens innebandymatch, men det är ju bara vår Herre som kan vara på flera ställen samtidigt.

Själv njuter jag av morgonsolen och tänker att i alla fall gårdagen nog måste betecknas som brittsommar. (Sommarlika dagar i oktober). När jag gick och krattade löv på Brogården i Njutånger kände jag att solen verkligen värmde, och enligt åtminstone en termometer gick skuggvärmen upp ända till 14 grader när det var som varmast. Möjligen en glädjemätare, men skönt var det!

torsdag 15 oktober 2015

Intressant om patriotism respektive samvetsfrihet.

Adam Cwiejman skriver tänkvärt i GP. Och Lars Adaktusson i Dagen. [Tillagt 17/10: Liksom Åsa-Karin Brunninge].

tisdag 13 oktober 2015

Återigen bra rutet, Leo!

Ibland - jag tror inte det är bara av lättja - känns det bra att låna ord från dem som både engagerar sej och formulerar sej starkare än jag själv. Tack för din påminnelse, Leo! Kan/vill/orkar vi inte engagera oss för utsatta människor själva kan vi åtminstone låta bli att klanka ner på dem som gör det.

söndag 11 oktober 2015

Var äro de 13?

Biskop Anders Arborelius skriver på till försvar för samvetsfriheten inom vården, den som förarbetena till 1975 års abortlag förutsatte skulle vidmakthållas. Även t.ex. sjukhuspastorn Maud Cajdert i Gävle och Hans Wolfbrandt, kyrkoherden i Lysekil. Heders!

Men var hukar Antje Jackelén, Ragnar Persenius, Hans Stiglund, Esbjörn Hagberg m.fl. hus? Alltså Svenska kyrkans s.k. biskopar? Går de alla på Eva Nordung Byströms linje att det ingår i barnmorskeyrket att avliva foster på förälders önskan, och därmed basta?

[Tillagt på kvällen: Stefan Swärd meddelar att Svenska kyrkans biskopar inte ens tillfrågats! Trist, tycker jag - men vad säger det om synen på Svenska kyrkans biskopar och de ytterst låga förväntningarna på dem? Nu har de ju i alla fall chansen att motbevisa Stefan Swärds fördomar - ta den, säger jag bara! Ut på DN debatt!].

torsdag 8 oktober 2015

Grattis, Svetlana!

Svetlana Aleksijevitj i Berlin 2011

Svetlana var förnamnet. Men hur efternamnet ska stavas med vårt latinska alfabet är som vanligt oklart. Aleksijevitj? Eller Alexievich? 

Grattis i varje fall, Svetlana! Och välkommen till Sverige!

onsdag 7 oktober 2015

Ja, tänk om hon inte bara har rätt utan får rätt

Det är onekligen ganska skilda tongångar från Aftonbladets Daniel Swedin (tokvänster?) och Expressens Johannes Forssberg i samvetsfrihetsfrågan. Törs man säga att det märks vem som läst mest juridik?

Ja, som Världen idags Lukas Berggren skriver: tänk om Ellinor Grimmark inte bara skulle ha rätt utan också få rätt!

tisdag 6 oktober 2015

Bort gå de...

...men inte längre alldeles stumma skrida de
en efter en till skuggornas värld...Först Göran Hägg och nu den nästan jämnårige Henning Mankell. Ctrl Alt Del?

Instrumentens drottning

måndag 5 oktober 2015

Mikaelihelg med Brittsommar

Fin helg, det här! I lördags den 3 oktober badade jag och två av barnen i Ankarmon - eller doppade oss åtminstone - och det var riktigt skönt! Säkert över 10 grader i vattnet fortfarande! Precis som i havet i Salusand den 21 september på väg hem från Luleå - överraskande "varmt" i de fina vågorna! Huvudsaken tycker jag är att det är soligt och skönt i luften, men badsäsongen börjar nog vara slut nu. Nattfrosten är på väg och det är inte mycket värme kvar i vattnet nu, det måste erkännas!

Igår var det Mikaeli. En fin gammal "storhelg" med ett tema som är både allvarligt - kampen mot ondskan - och förtröstansfullt - vi har änglar på vår sida - med högtidlig högmässa i Njutånger där jag fick förmånen att spela. Och så var det dopgudstjänst kl 13, följt av födelsedagskalas hos en eritreansk familj med lägenheten full. ("Var är besticken?" undrade barnen vid middagen ;o). Härligt!

fredag 2 oktober 2015

"Så vandra vi all världens väg, den ena med den andra..."Hellre än boken om Mussolini kan ni läsa den bok som omnämns i slutet härovan: "Gud i Sverige". Mycket, mycket tänkvärd bok, liksom t.ex. böckerna "Påvarna" och "Välfärdsåren". [Tillagt 22.50: Hägg, som inte bekände sej som "troende i någon rimlig betydelse av ordet", hade ändå en rätt klar blick för vad som kunde kallas just för "kristen tro i någon rimlig betydelse av ordet" och drev friskt med kyrkans sekularisering och de politiska partiernas inblandning, samtidigt som han jämförde 1600-talets luthersk-ortodoxa stat med ayatollornas Iran. Diskussionsglad, provocerande och alltid intressant].

Riksbanken kan gärna ge ut en 300-kronorssedel till Görans minne. (Har förresten inte sett till någon Ingmar Bergman-sedel än, fast den gavs ut redan igår).

Grattis i efterskott, Ellinor Grimmark!

Ellinor Grimmark har samma födelsedag (30 september) som min pappa Gunnar. Grattis i efterskott och lycka till i en principiellt mycket viktig rättstvist om samvetsfrihet i vården!

Till Aftonbladets Daniel Swedin med alla sina yviga personargument kan man väl bara säga: Tok och extremist kan du vara själv! Som missat att fosterfördrivningar inte hör till barnmorskeyrkets raison d´etre - se bara arbetsförmedlingens yrkesbeskrivning - och att samhället just nu, med s.k. fri abort i kombination med alltmer precis fosterdiagnostik, ger carte blanche till ren rashygien. Fy fan!

torsdag 1 oktober 2015

En negers uppväxt

Marika Carlsson är verkligen bäst.

(Jag tänker lite på Eva Rydberg när hon ler och pratar skånska, men hon har en alldeles egen, skön stil).